أنت هنا

عوامل انتاج النفط

Facteurs de production Hydrocarbure
بلد عام الشهر Type hydrocarbure التكلفة وحدة
تشاد 2011 n/a Gaz butane (32 kg) 23 200 Franc CFA
تشاد 2011 n/a Gaz butane (25 kg) 18 200 Franc CFA
تشاد 2012 n/a Super sans plomb 490 Franc CFA par litre
تشاد 2012 n/a Gasoil 495 Franc CFA par litre
تشاد 2012 n/a Pétrole lampant 375 Franc CFA par litre
تشاد 2012 n/a Kérosène 529 Franc CFA par litre
تشاد 2012 n/a Gaz vrac 661 Franc CFA par kilogramme
تشاد 2012 n/a Gaz butane (12,5 Kg) 9 500 Franc CFA
تشاد 2012 n/a Gaz butane (3 kg) 1 400 Franc CFA
تشاد 2012 n/a Gaz butane (6 Kg) 2 900 Franc CFA
تشاد 2012 n/a Gaz butane (32 kg) 23 200 Franc CFA
تشاد 2012 n/a Gaz butane (25 kg) 18 200 Franc CFA
غينيا بيساو 2010 مسيرة Gasoil 565 Franc CFA par litre
تشاد 2011 n/a Gaz butane (3 kg) 1 400 Franc CFA
تشاد 2011 n/a Gaz butane (12,5 Kg) 9 500 Franc CFA
تشاد 2011 n/a Gaz vrac 661 Franc CFA par kilogramme
السنغال 2011 n/a Gaz butane (12,5 Kg) 7 690 Franc CFA
السنغال 2011 n/a Gaz butane (38 Kg) 23 380 Franc CFA
السنغال 2012 n/a Super sans plomb 850 Franc CFA par litre
السنغال 2012 n/a Gasoil 798 Franc CFA par litre
السنغال 2012 n/a Essence 814 Franc CFA par litre
السنغال 2012 n/a Mélange 887 Franc CFA par litre
السنغال 2012 n/a Gaz butane (2,7 Kg) 1 620 Franc CFA
السنغال 2012 n/a Gaz butane (6 Kg) 3 600 Franc CFA

الصفحات