معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

Les compagnies aériennes en Centrafrique

LISTE ET ADRESSES DES COMPAGNIES AERIENNES QUI SERVENT LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
Compagnies
aériennes
                           Adresses
1
AIR  FRANCE
Air France : Avenue Gamal Nasser   Tel (0036) 75 32 32 23
BP : 868  Bangui République Centrafricaine.
2
KENYA AIRWAYS
KENYA AIRWAYS siège social Tel : (00236)75 70 00 75  -Bangui
République Centrafricaine.
3
ROYAL AIR MAROC
Royal air Maroc, Avenue B Boganda  en face  de GACOA SIV
Tel : (00236) 72 11 00 00
4
ASKY
Africa Discovery- Agence de voyage et de Tourisme Avenue B.Boganda, Tel (00236)72 25 11 11 / 70 55 11 37
BP : 107 Bangui République Centrafricaine
5
KARINOU
Karinou, rue Parent  Tel (00236)21 61 61 46/ 72 29 88 88
BP : 1923 Bangui République Centrafricaine
www.africa Airlines –af.com
6
MINAIR
MINAIR Compagnie de Transport Aérien passagers et Fret siège social
Tel (00236)21 61 40 69 / 21611354, Fax : 21 61 00 91
Télex : 5275
BP : 333 Bangui République Centrafricaine.
7
VIA AIR
Tel(00236)21 61 64 84/ 75 50 55 63 / 72 24 24 24
BP : 1016  Bangui République Centrafricaine.
8
LAPARA CENTRAFRIQUE
AVIATION
Lapara Centrafrique Aviation Tel : (00236)72 50 27 50
BP : 319  Bangui République Centrafricaine.
9
CAMERCO
BP : 902 Bangui République Centrafricaine
Source :    Ministère de Transport et de l’Aviation Civil.
Réalisation : Point  Focal  IZF / CCIMA  RCA
Date : 03/04/2019